OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Six Dots s.r.o.
se sídlem Měšice, Na Rejdišti 425, PSČ 250 64
IČ: 290 23 858
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 160728
pro poskytování služeb prostřednictvím webové stránky ticketon.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran vznikající při uzavírání a ze smluv o poskytování služeb uzavřených mezi obchodní společností Six Dots s.r.o., se sídlem Měšice, Na Rejdišti 425, PSČ 250 64, IČ: 290 23 858, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 160728 (dále jen „poskytovatel“) a fyzickými osobami a právnickými osobami jako objednatelem (dále jen „smlouva o poskytování služeb“ a „objednatel“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese ticketon.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.
1.3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
2.1. Službou se rozumí služba poskytovatele poskytovaná prostřednictvím webové stránky spočívající v umožnění zakoupení vstupenky zejména na kulturní, společenské a sportovní akce pořádané třetí osobou (dále jen „pořadatel“) objednateli.
2.2. Smlouvou o prodeji se rozumí smlouva uzavíraná mezi pořadatelem a objednatelem prostřednictvím webové stránky ohledně prodeje vstupenky(ek) zejména na kulturní, společenské a sportovní akce. Práva a povinnosti stran ze smlouvy o prodeji upravují obchodní podmínky pořadatele zobrazované v rámci webové stránky.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET
3.1. Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní na internetové adrese www.ticketon.cz. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel zejména uzavírat s pořadateli smlouvy o prodeji a provádět správu údajů o osobě objednatele (dále jen „uživatelský účet“).
3.2. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.
3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.
3.4. Poskytovatel může objednateli znemožnit využívat uživatelský účet (a službu), a to zejména v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).
3.5. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.
3.6. Poskytovatel může objednateli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
4.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede objednatel odesláním zvolených údajů kliknutím na tlačítko „ZAPLATIT“ (dále společně jen „žádost o registraci“). Údaje uvedené objednatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.
4.2. V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v uživatelském účtu (dále jen „adresa objednatele“) souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.
4.3. Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření.
4.4. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci objednatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči poskytovateli.
4.5. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí objednatel sám.

5. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
5.1. Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že bude objednateli poskytovat službu.
5.2. Objednatel bere na vědomí, že na uzavření smlouvy o prodeji není právní nárok. Objednatel bere na vědomí, že práva a povinnosti ze smlouvy o prodeji vznikají objednateli přímo vůči pořadateli, přičemž poskytovatel nepřebírá žádné závazky za jejich plnění pořadatelem. V případech, kdy bude pořadatel povinen vrátit objednateli cenu vstupenky zaplacenou objednatelem či její část, může k výplatě peněz objednateli docházet prostřednictvím poskytovatele. V takovém případě poskytovatel vyplatí objednateli příslušnou částku nejpozději vždy do čtrnácti (14) dnů poté, co jí obdrží od pořadatele.

6. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
6.1. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně objednatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
6.2. Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. V souvislosti s touto povinností může poskytovatel provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování služby za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny webových stránek, software nebo jiných počítačových programů.
6.3. Poskytování služby může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

7. UŽITÍ SLUŽBY OBJEDNATELEM
7.1. Objednatel nesmí umožnit využití služby třetí osobě.
7.2. Objednatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání těchto služeb další klienty poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele.
7.3. Objednatel nesmí při využívání služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu.

8. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY SLUŽEB, REKLAMACE
8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb uplatňuje u poskytovatele písemně na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 15.5) (reklamace).

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9.1. Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBJEDNATELE A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
10.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
10.2. Objednatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, informace o předchozích objednávkách (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
10.3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely, pro uzavření smlouvy o prodeji a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatelem.
10.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.
10.5. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje objednatele nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám s výjimkou pořadatele či jiných osob poskytujících objednateli plnění.
10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
10.7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
10.8. V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
10.8.1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
10.8.2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
10.9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
11.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele nebo třetích osob na adresu objednatele.
11.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící objednateli a zadavatelům reklamy zobrazované v rámci webové stránky k rozpoznání počítače objednatele při jeho komunikaci s webovou stránkou a k následnému využití některých funkcí webové stránky či služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

12. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
12.1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti jejím uzavřením.
12.2. V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení druhé smluvní straně. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.
12.3. Objednatel, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele.
12.4. Ukončením smlouvy o poskytování služeb nejsou dotčena práva a povinnosti ze smlouvy o prodeji.

13. UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
13.1. Objednatel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce.
13.2. Objednatel bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.

14. DORUČOVÁNÍ
14.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Objednateli může být doručováno také prostřednictvím uživatelského účtu. V případě doručování elektronickou poštou je objednateli doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
14.2. Tímto článkem (čl. 14) není dotčeno ustanovení čl. 12.2 obchodních podmínek.

15. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
15.1. Smluvní strany sjednaly, že právní vztahy související s užitím webové stránky a právní vztahy založené smlouvou o poskytování služeb se řídí českým právem, a to obchodním zákoníkem. Smluvní strany sjednaly, že spory z právních vztahů souvisejících s užitím webové stránky a spory z právních vztahů založených smlouvou o poskytování služeb budou rozhodovány českými obecnými soudy.
15.2. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování.
15.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
15.4. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
15.5. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa Six Dots s.r.o., Oldřichova 13, 128 00 Praha 2, adresa elektronické pošty obchod@ticketon.cz, telefon 724 724 218.

V Praze, dne 6.6.2012
Six Dots s.r.o.